Szkolenie SENT

Szkolenie w zakresie:
Procedury, kontrola oraz kary pieniężne wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i obrotu paliwami opałowymi.

Od sierpnia 2016r. zaczął w Polsce obowiązywać tzw. pakiet paliwowy mający na celu uszczelnienie systemu VAT oraz ograniczenie szarej strefy w obrocie paliwami. W ramach pakietu wprowadzono ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego kolejowego towarów i obrotu paliwami opałowymi wraz z przepisami wykonawczymi.

Ustawa ta nałożyła szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty łańcucha dostaw towarów wrażliwych Dotyczą one zarówno przewoźników, kierowców, nadawców/sprzedających, odbiorców/kupujących- w tym również osób fizycznych. Nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków skutkują z mocy ustawy sankcjami w postaci grzywien i kar pieniężnych, których wysokość w zależności od rodzaju wynosi od 1.000 PLN do 100.000 PLN a w niektórych przypadkach nawet 46% wartości przewożonego towaru.

Przepisy ustawy były już kilkakrotnie nowelizowane, dodawano również nowe regulacje wykonawcze. Kolejne zmiany wprowadzały nowe rygory i obowiązki. Dostosowywanie działalności do ciągle aktualizowanych przepisów stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw zaangażowanych w obrót towarami „wrażliwymi”.

Mając powyższe na uwadze oferujemy Państwu możliwość uzyskania praktycznej wiedzy o stosowaniu ustawy SENT, podczas szkolenia, w którym szczególny nacisk położony zostanie na:

   • przekazanie wiedzy o aktualnych przepisach dotyczących organizacji przewozów towarów podlegających monitorowaniu
   • wskazanie prawidłowych zasad realizacji obowiązków wynikających z ustawy SENT w zależności od rodzaju relacji przewożonego towaru  
   • przedstawienie kompletnej listy obowiązków zagrożonych sankcjami finansowymi dla każdego z uczestników towarów wrażliwych
   • zapoznanie z metodami, zasadami i praktyką prowadzenia czynności kontrolnych towarów monitorowanych  przez uprawnione służby
   • zaznajomienie z trybem postępowania organów celno- skarbowych w trakcie prowadzonych postępowań w sprawach o nałożenie kar pieniężnych oraz reguł uczestnictwa w nich przez przedsiębiorstwa.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą na prawidłową realizację obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów i obrotu paliwami oraz o zasad kontroli, procedurach sprawdzających oraz przebiegu postępowania w prawie nałożenia kar pieniężnych przez   organów uprawnione do kontroli.

Korzyści ze szkolenia:

  • Pozyskanie i zaktualizowanie całościowej wiedzy dotyczącej systemu SENT,
  • Możliwość wyjaśnienia wątpliwości lub problemów praktycznych związanych z systemem SENT w Państwa firmie,
  • Uzyskanie wiedzy o metodach i sposobie prowadzenia czynności kontrolnych przez uprawnione organy.
  • Nabycie informacji praktycznych dotyczących właściwego stosowania przepisów ustawy SENT i aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie handlowym podlegającym monitorowaniu przewozu towarów:

  • przedsiębiorstwa przewozowe wykonujące przewozy towarów objętych monitorowaniem (kierowcy, dyspozytorzy, pracownicy księgowości, kadra zarządzająca
  • przedsiębiorstwa organizujące przewozy towarów objętych monitorowaniem (dyspozytorzy, pracownicy księgowości, kadra zarządzająca),
  • przedsiębiorstwa dokonujące obrotu handlowego towarami objętymi monitorowaniem (kierowcy, spedytorzy, pracownicy magazynów, pracownicy księgowości, kadra zarządzająca)
  • odbiorcy towarów w tym osoby fizyczne zobowiązani do wykonania czynność potwierdzenia odbioru towaru
  • wszystkie osoby, które chcą się zapoznać z wiedzą dotyczącą systemu monitorowania przewozu towarów lub mają problemy z ich interpretacją

Program szkolenia:

 1. Geneza, cel i zakres wprowadzenia systemu monitorowania przewozu towarów.
 2. Obowiązująca treść ustawy oraz akty wykonawcze, aktualizacje stosowane w roku 2020.
 3. Zakres podmiotowy ustawy:
  1. przewóz towarów i obrót paliwami opałowymi jako czynności podlegające nadzorowi ustawowemu,
  2. system monitorowania przewozu i obrotu jego elementy, stosowane instrumenty oraz środki techniczne.
  3. krąg uczestników przewozu i obrotu podlegających przepisom ustawy,
 4. Zakres przedmiotowy ustawy:
  1. towary objęte systemem monitorowania
  2. zwolnienia z systemu kontroli ze względów ilościowych i stosowanych swoistych procedur transportowych
  3. przesunięcie magazynowe
 5. Zasady korzystania z platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).
 6. Zgłoszenie SENT – podstawowy dokument systemu monitorowania.
 7. System Geolokalizacji jako narzędzie nadzoru nad przebiegiem przewozu.
 8. Scenariusze procedur SENT w zależności od rodzaju przewozu i wynikające z nich obowiązki.
 9. Procedury kontrolne, tryb przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli.              
 10. Katalog kar pieniężnych i grzywien wynikający z ustawy SENT.         
 11. Postępowanie organu w sprawie nakładania kar pieniężnych.
 12. Studia przypadków postępowań w sprawie kar pieniężnych w oparciu decyzje Sądów Administracyjnych.
 13. Podsumowanie szkolenia.
 •  

Wykładowcy:

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych konsultantów naszej firmy przy udziale funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowe w stanie spoczynku, posiadających szerokie doświadczenie w zakresie kontroli procedur SENT oraz orzecznictwa w postępowaniach dot. kar pieniężnych wynikających z ustawy SENT.  

Informacje dodatkowe:

Oferujemy usługę „skrojoną na miarę” – szkolenia zamknięte, dedykowane dla danego przedsiębiorstwa, dostosowane do specyfiki firmy. Szkolenie może być również przeprowadzone pod wybraną branżę lub grupę docelową: kierowcy, przewoźnicy spedytorzy, kadra zarządzająca itd. Szkolenie może być przeprowadzone w Twojej firmie, w naszej siedzibie lub zdalnie.

W ramach naszych usług możemy również oferujemy kompleksową usługę dotyczącą ustawy o SENT, która obejmuje audyt, szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki audytu, jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym oraz pełen outsourcing w zakresie systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych. 

Zapisy na szkolenie

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.21

e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa