Sent – Audyty

W ramach obsługi procedur SENT oferujemy dokonanie w Państwa przedsiębiorstwie Audytu zgodności z przepisami ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów i obrotu paliwami opałowymi prowadzonej przez Państwa działalności. Czynności audytowe ukierunkowane będą na sposób realizacji ustawowych obowiązków związanych z przewozem towarów zagrożonych sankcjami finansowymi oraz obligatoryjnych czynności podejmowanych przez podmiot odbierający, podmiot wysyłający, nabywcę, sprzedającego lub przewoźnika.

W ramach Audytu TSL Silesia zapewnia niezależną ocenę w zakresie:

    • zgodności obecnego procesu pracy z przepisami ustawy SENT,
    • sprawności i kompletności procesów przeprowadzanych w firmie,
    • ryzyka wystąpienia kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy SENT,
    • poprawności stosowanej dokumentacji handlowej i przewozowej dotyczącej obrotu towarami podlegających systemowi monitorowania przewozu i obrotu
    • aktualności stosowanych metod rejestracji, aktualizacji i prowadzenia dokumentacji w ramach SENT.

Przedmiotem audytu będzie przeprowadzenie kontroli działalności firmy poprzez weryfikację bieżącego sposobu wywiązywania się z obowiązków publicznoprawnych w zakresie operacji lub transakcji handlowych dotyczących systemu SENT, weryfikacja dokumentacji, eliminacja błędów oraz ocena prawidłowości stosowania w praktyce przez firmę procedur dotyczących systemu SENT.

Audyty oferowane przez firmę TSL Silesia są całkowicie dostosowywane do konkretnej organizacji czy przedsiębiorstwa, dlatego konieczny jest okres przygotowawczy poprzedzający sam Audyt.

W okresie przygotowawczym specjaliści TSL Silesia zapoznają się z kierunkiem działania firmy, aby maksymalnie dostosować usługę pod konkretne wymogi i przepisy. Zostanie przygotowany plan przeprowadzenia Audytu oraz określony przez obie strony Cel Audytu, uwzględniający indywidualne życzenia Klienta.

Po zakończeniu Audytu Zleceniobiorca otrzyma szczegółowy raport z audytu, który będzie zawierał opis przeprowadzonych czynności, ocenę prawidłowości procedur wewnętrznych firmy oraz rekomendacje dotyczące usprawnień procesów i procedur funkcjonujących w firmie. W przypadku stwierdzenie niezgodności zostaną wskazane zalecenia dotyczące zmian w dotychczasowym postępowaniu firmy oraz propozycje usprawnienia procesów pracy w zakresie ustawy o SENT.

W trakcie Audytu zostaną ujawnione wszystkie aspekty pracy w ramach Ustawy SENT, które wymagają dodatkowej uwagi, uprawnienia lub szkolenia uzupełniającego wiedzę pracowników. TSL Silesia może również przeprowadzić szkolenie dla pracowników uwzględniając potrzeby firmy.

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą ustawy o SENT, która obejmuje audyt, szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki audytu, jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym oraz pełen outsourcing w zakresie systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych. 

Jakość powyższych usług gwarantują nasi eksperci, posiadający m.in. wieloletnie doświadczenie w pracy w komórkach orzeczniczych organów celno–skarbowych. Zapewnią oni Państwu rzetelną informację o stosowaniu przepisów, zweryfikują prawidłowość stosowanych procedur, opracują lub zredagują wymagane dokumenty lub pisma i wskażą, jakie działania należy podjąć w sytuacjach nietypowych.

Zapraszamy do kontaktu!

Kierownik Działu Marketingu                                                                                                                                                             Zapisy na szkolenie 
Daria ŻMURDA                                                                                                                                                                                      Wiktoria Turłąjewa
kom. +48 664 787 417    tel. +48 32 282 90 62                                                                                                                               kom. +48 608 675 834 tel. tel. +48 32 282 90 62 wew.32

e-mail: d.zmurda@tsl-silesia.com.pl                                                                                                                                                 e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa