POCHODZENIE TOWARÓW

Do 80% dofinansowania!

Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników!

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000982

Stosowanie stawek celnych preferencyjnych zasady uproszczonego dokumentowania pochodzenia

Preferencyjne pochodzenie to wprowadzony przez Unię Europejską na potrzeby handlu z krajami trzecimi zróżnicowany system, który pozwala na stosowanie preferencyjnych, czyli niższych niż podstawowe, stawek celnych dla towarów przywożonych z krajów, dla których takie systemy funkcjonują. Zastosowanie preferencji uzależnione jest od udokumentowania pochodzenia towaru i spełnienia innych wymogów związanych z handlem preferencyjnym.

Obecne tendencje światowe w zakresie dokumentowania pochodzenia towarów, zmierzają w kierunku samodzielnego dokumentowania pochodzenia przez eksporterów i odejścia od papierowych dokumentów potwierdzanych urzędowo, jakimi są świadectwa.

Przykładowo, w ramach niektórych umów o wolnym handlu zawartych przez UE, a w szczególności tych najnowszych jak umowy z Wielką Brytanią, z Kanadą, z Koreą Południową i Japonią, świadectwa pochodzenia nie są przewidziane jako dowody pochodzenia towarów, a jedyną przewidzianą tam formą dowodu pochodzenia jest deklaracja lub oświadczenie eksportera, zwykle powiązane z uzyskaniem statusu „zarejestrowanego eksportera” (REX).

Adresaci szkolenia "Pochodzenie towarów":

Przedsiębiorcy: producenci, eksporterzy/importerzy, dostawcy towarów. Agencje celne: agenci celni. 

Zakres szkolenia "Pochodzenie towarów":

  • Zasady dokumentowania pochodzenia towarów w tym uproszczonych sposobów wystawiania i dokumentowania pochodzenia towarów (rejestracja eksporterów w nowym systemie REX)
  • stosowania i sposobów uzyskiwania Wiążącej Informacji o Taryfikacji (WIT) i Pochodzeniu Towaru (WIP),
  • Zasad stosowania ogólnych reguł pochodzenia preferencyjnego, niepreferencyjnego oraz stosowania wspólnotowego statusu celnego.
  • Rodzajów dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów i status celny
  • Zagadnienia związane ze stosowaniem stawek celnych preferencyjnych przy imporcie towarów na teren wspólnoty oraz zasad i warunków uznawania stawek celnych preferencyjnych przez organy celne w oparciu o przedstawione dowody pochodzenia.

Korzyści ze szkolenia "Pochodzenie towarów":

  • skrócenie czasu dokonania odprawy celnej eksportowej oraz brak opłat związanych z legalizacją dokumentów poprzez samodzielnie dokumentowe przez eksportera/nadawcę pochodzenia bądź statusu celnego dla wywożonych towarów bez konieczności uzyskiwania od organów celnych formalnych dowodów w postaci świadectw pochodzenia, świadectw przewozowych EUR.1, EUR-MED, A.TR.
  • Pozyskanie i zaktualizowanie wiedzy dotyczącej warunków stosowania preferencyjnych stawek celnych dla importowanych towarów,
  • Możliwość uzgodnienia prawidłowej klasyfikacji i reguł pochodzenia dla towarów eksportowanych dla których jest wystawiany preferencyjny dokument pochodzenia,
  • Nabycie umiejętności właściwego stosowania przepisów dotyczących pochodzenia towarów wynikających z unijnego prawa celnego oraz umów międzynarodowych o wolnym handlu

Wykładowcy:

  • Szkolenie będzie przeprowadzone przez wykwalifikowanego funkcjonariusza służby celno-skarbowej w stanie spoczynku Grzegorzа Tomsia, posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie pochodzenia towarów, wartości celnej, taryfikacji oraz prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Informacje dodatkowe dotyczące pochodzenia towarów:

Obecnie zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umów i porozumień międzynarodowych – organy celne wystawiają świadectwo przewozowe EUR.1, EURMED lub A.TR. i udostępniają je eksporterowi od chwili faktycznego dokonania wywozu.  W związku z czym należy wyjaśnić, że wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia (wraz z ewentualnymi załącznikami) może być złożony do organu celnego przed dokonaniem zgłoszenia wywozowego, a odbiór dokumentu (udostępnienie eksporterowi) może nastąpić od momentu zarejestrowania zgłoszenia w systemie AES, o czym podmiot jest informowany zwrotnie za pomocą komunikatu UPO

Ponadto Unia Europejska zawarła preferencyjne porozumienia z krajami trzecimi, zgodnie z którymi dowody pochodzenia powinny mieć formę deklaracji na fakturze lub deklaracji pochodzenia sporządzanych przez upoważnionego eksportera, eksporterzy i ponowni nadawcy mający siedzibę na obszarze celnym Unii mogą ubiegać się o wydanie im upoważnienia jako upoważnionym eksporterom do celów sporządzania i zastępowania tych deklaracji.

Oferujemy usługę skierowaną i dedykowaną do konkretnego przedsiębiorcy, dostosowaną do specyfiki firmy. Szkolenie może być również przeprowadzone pod wybraną branżę np. spożywczą. Szkolenie może być prowadzone w Twojej firmie, w naszej siedzibie lub zdalnie.

Ponadto oferujemy nadzór nad realizacją statusu Upoważnionego Eksportera w samodzielnym dokumentowaniu preferencyjnego bądź niepreferencyjnego pochodzenia towarów w ramach unijnych przepisów i umów międzynarodowych

 

Zapraszamy do zkorzystania z oferty:

Zapisy na szkolenie:

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.21

e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl