Drodzy Czytelnicy,

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 568] uprzejmie informujemy, iż zmianie uległy terminy obowiązywania dotychczasowych przepisów z zakresu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wrażliwych. Ma to przede wszystkim odniesienie do mających obowiązywać od 1 kwietnia 2020r. przepisów dotyczących paliw opałowych. W świetle najnowszych zmian dotychczasowe przepisy mają zastosowanie do 31 sierpnia 2020r.

Przypomnijmy, iż od 1 września 2019 r. zmieniły się zasady obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych) w skutek aktualizacji Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z dnia 9 marca 2017r. Wprowadzono obowiązek uzyskania przez kupujących olej opałowy statusu „Zużywającego Podmiotu Olejowego” potwierdzonego właściwym numerem identyfikacyjnym. Brak numeru identyfikacyjnego „ZPO” uniemożliwia dokonanie zamówienia paliwa . Z kolei w sytuacji sprzedaży oleju opałowego, podmiot sprzedający winien uzyskać status „Pośredniczącego Podmiotu Olejowego”. Bez uzyskania powyższych statusów nie będzie możliwości sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej. Dodatkowo, bez względu na ilość wszystkie transakcje dotyczące oleju opałowego należy rejestrować w SENT.

Zaznaczmy, iż Ustawa ta nadaje także uprawnienia kontrolne służbom fiskalnym w zakresie egzekwowania zapisów prawnych oraz nakładania na podmioty wysokich kar pieniężnych.

Okres od 1 września 2019r. do 31 marca 2020r w świetle ustawy miał być okresem przejściowym, w trakcie którego wszystkie podmioty podlegające nowym regulacjom dopasowały się do wymogów prawnych.
Jednakże w obecnej sytuacji, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Ustawę z dn. 31 marca 2020r. związaną z epidemią koronawirusa okres przejściowy został wydłużony do 31 sierpnia 2020r.

Jest to szansa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w obrót handlowy lub przewóz paliw opałowych do zweryfikowania stosowanych dotychczas w organizacji procedur, uzupełnienia wiedzy i przeprowadzenia ewentualnych działań korygujących.

W związku z tym, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oferujemy:

szkolenia w zakresie znowelizowanej Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz paliw opałowych ,
konsultacje dot. bieżącej działalności przedsiębiorstwa w świetle Ustawy,
audyt zgodności dokonywanych zgłoszeń i prowadzonej dokumentacji z wymogami Ustawy,
outsourcing zgłoszeń SENT – zgłaszanie, aktualizację i bieżący nadzór w imieniu przedsiębiorstwa.

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą ustawy o SENT, która obejmuje audyt, szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki Audytu, jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym.

Zapraszamy do kontaktu!
Kierownik Działu Marketingu
Daria ŻMURDA
kom. +48 664 787 417
tel. +48 32 282 90 62
e-mail: d.zmurda@tsl-silesia.com.pl