WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ ZGODNEJ Z RODO DLA ZLECENIOBIORCÓW

W związku z nawiązywaną współpracą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TSL Silesia Sp. z o.o. z siedzibą
  w Bytomiu
  , przy ul. Rycerskiej 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178847, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS [NIP: PL6262721695, REGON: 278125418] (dalej: „Administrator”).
 2. Sposoby kontaktu z Administratorem to:
 1. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pana/Pani szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych, a także do ich przenoszenia.
 2. Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami ma Pan/ Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy w tym działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy, dla celów podatkowych,
  a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia
  i wykonania umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Administracji Celno-Skarbowej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe oraz transportowe.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją
  5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.