Kolejowe przejścia graniczne na wschodniej granicy Polski.

Przez  kolejowe przejścia graniczne znajdujące się na wschodnich rubieżach naszego kraju codziennie dokonuje się intensywna wymiana towarowa z krajami trzecimi. Towary  przywożone z zagranicy, pochodzące  z   obszaru celnego UE,  produkty przewożone w tranzycie przez obszar UE  – poddawane są dopuszczalnym procedurom celnym oraz dopełniane ą wobec nich obowiązki wynikające z umów transportowych

Medyka, Dorohusk, Hrubieszów, Werchrata, Terespol, Małaszewicze, Siemianówka, transport kolejowy, kolejowe przejścia graniczne, przeładunek, agencja celna

Spróbujemy przybliżyć kilka najważniejszych w których działają  terenowe oddziały TSL Silesia sp. z o.o.

Omawiając infrastrukturę przejść granicznych na głównych szlakach kolejowych  wschodniej granicy Polski nie sposób nie wspomnieć o Linii Hutniczo Szerokotorowej. Jest ona  przedłużeniem strategicznej  w handlu z Rosją i Azją – Magistrali Transsyberyjskiej.

„LHS” czyli Linia kolejowa nr 65 biegnie od stacji Gródek koło Hrubieszowa do końcowej stacji Sławków. Jest najdalej wysuniętą na wschód, linią szerokotorową w Europie. Ten szlak kolejowy biegnący w głąb Polski, ma 394,65 km długości. Służy on, od początków swego powstania tj. w latach 70., do bezpośredniego transportu w głąb Polski towarów bez konieczności przeładunków z wagonów szeroko na wąsko torowe. Tym kanałem transportowym przewozi się  przede wszystkim towary masowe takie jak: stal, węgiel, koks, ruda żelaza, nawozy, sól drogowa i inne. W ostatnich latach obserwuje się ponadto tendencję wzrostowa w zakresie używania kontenerów do transportu towarów kontenerach.

Na każdej stacjach pośrednich takich jak  Zamość Bortatycze, Szczebrzeszyn, Wola Baranowska, Staszów, Gołuchów, Olkusz – rozlokowanych na trasie Hrubieszów – Sławków Płd. można dokonać wszelkich operacji załadunkowych, przeładunkowych i rozładunkowych towarów.  

Przejściem granicznym dedykowanym do obsługi ruchu towarowego na LHS jest stacja Gródek Hrubieszowa . Ruch towarowy odbywa się na kierunku wywozowym i przywozowym wyłącznie torem o rozstawie szerokim. Rejon odpraw w Hrubieszowie liczy 14 torów.

Na infrastrukturę przejścia składają się

–  graniczny most kolejowy na Bugu, z jednym torowiskiem (dł. 2,5 km) do stacji granicznej;

–  pomost (zwyżka) przy rampie kolejowej, przeznaczony do kontroli wagonów przez służby graniczne, oraz  stacjonarny monitor promieniowania typu bramkowego.

Na przejściu działającym w reżymie całodobowym dokonywane są kontrole : graniczna, celna, weterynaryjna (tylko pasze  roślinne i mineralne), fitosanitarna, sanitarna oraz  kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. W budynkach stacyjnych rozlokowane są następujące instytucji  placówki działają  realizujących zadania kontrolne wśród nich wymienić można:

Przy końcowej stacji LHS w Terminalu Sławków Płd. Dębowa Góra zlokalizowane jest Biuro Agencji Celnej oraz Punkt Przeładunkowy. Nasza placówka posiada niezbędne zaplecze infrastrukturalne  , wyposażenie techniczne i informatyczne by zrealizować zlecenia klientów dotyczące transportu towarów.  Dzięki współpracy obu komórek jesteśmy w stanie zapewnić dla naszych klientów kompleksowe usługi zarówno w obszarze wykonywania obowiązków celnych a także wyzwaniom technicznej obsługi kolejowego  przewozu towarów

Dokonujemy na Państwa zlecenie  przeładunków z wagonów kolejowych na ciężarówki  przeładowujemy również produkty przewożone wagonami szerokotorowymi na wagony normalnotorowe oraz zapewniamy rozładunek i załadunek kontenerów.

Agencja Celna w Terminalu Sławków Płd., korzystając ze statusu AEO jest uprawniona do stosowania dla naszych klientów wszelkiego rodzaju uproszczeń i ułatwień  w tym odprawy scentralizowanej oraz trybu rozliczania VAT na podstawie art. 33 ustawy o podatku VAT.

Kolejowe przejście graniczne w Dorohusku posiada status przejścia granicznego zarówno dla międzynarodowego ruchu osobowego jak i dla obsługi międzynarodowej wymiany towarowej. Warto zaznaczyć że na  infrastruktura i instytucje kontrolne przejścia funkcjonują  całodobowo. Stacja kolejowa znajduje się w odległości  2 km od granicy państwa. Jest ona  końcową stacją PKP na szlaku kolejowym Lublin-Dorohusk. Od linii granicznej kierunku stacji Dorohusk biegną 2 tory kolejowe o prześwitach 1435 mm (tor na przejściu normalny) i 1520 mm (tor szeroki, który prowadzi do bazy paliw w miejscowości Zawadówka). Na stacji znajdują się 4 torowiska o prześwicie 1520 mm i 7 o prześwicie 1435 mm, bocznica wraz z rampą do rozładunku towarów, przychodzących z głębi kraju oraz 2 perony przeznaczone do  komunikacji kolejowej w ruchu lokalnym i międzynarodowym. Stacja ta obsługuje oprócz obrotu towarowego także międzynarodowy ruch pasażerski. Odprawa paszportowo–celna w ruchu pasażerskim przeprowadzana jest przez polskie służby podczas postoju pociągu na stacji, a formalności celne w obrocie  towarowym dokonywane są na bocznicach – w miejscach uznanych.

Terminale w Dorohusku przeładowują m.in. gazy płynne oraz paliwa z kolejowych cystern szerokotorowych (1520mm) na kolejowe cysterny normalnotorowe (1435 mm), posiadając status składu podatkowego pozwalającego na obsługę z możliwością zawieszenia akcyzy. W terminalu drobnicowym i masowym dokonuje się przeładunku z wagonu normalnotorowego na wagon szerokotorowy. Znajdują się tutaj magazyny, na których dokonuje się konfekcjonowania  i paletyzowania towarów objętych procedurą celną magazynu czasowego składowania oraz miejsca uznanego.

To przejście graniczne  jest jednym z najmłodszych punktów przekraczania granicy państwowej. Czynne jest przez całą dobę i obsługuje wyłącznie kolejowy transport towarowy . Pierwotnie w latach 60 zostało w utworzone jako jeden z suchych portów służących wymianie towarów pomiędzy Polską i ZSRR. W latach 80 .przejście zostało zamknięte. Po modernizacji ponownie oddano je do użytku w 1994 r. z myślą o eksporcie polskiego węgla na Ukrainę. Zostało ponownie otwarte w  2005 r.  na mocy umowy między RP a Ukrainą.

Główną działalnością terminali w ramach tego przejścia są przeładunki towarów masowych importowanych z krajów WNP, a są nimi głównie: antracyt, węgiel energetyczny, wyroby stalowe, glina, kruszywa budowlane i inne. Na stacji w Werchracie,  przeładowywane są wagony z Ukrainy, przewożące materiały m.in. do produkcji ceramiki, sól drogowa i przemysłowa, kruszywa. Towary wjeżdżają po torze szerokim granica państwa – Kaplisze (linia 116), a następnie są przekładane na tor „normalny” linii Munina – Hrebenne. Glina przewożona jest do Opoczna. Sól i kruszywa transportowane są koleją w rożne strony kraju.

Ostatnim przejściem z Ukrainą, które chcemy przybliżyć jest Medyka – Mościska . Kolejowe  Medyka – Mościska jest najbardziej obciążonym   pod względem wielkości przewozów  punktem granicznym na granicy polsko – ukraińskiej. Jest ono największym przejście kolejowe zlokalizowanym  w III Europejskim Korytarzu Kolejowo Transportowym łączącym Berlin z Kijowem na odcinku 1640 km – Berlin – Wrocław – Przemysł – Lwów – Kijów. Ma ono zaplecze terminalowe zarówno dla ruchu osobowego, jak i towarowego, w powiązaniu funkcjonalnym ze stacjami w Przemyślu, Medyce i Żurawicy. Terminale przeładunkowe używane do obsługi obrotu towarowego w Medyce usytuowana w oddaleniu kilkunastu kilometrów od przejścia granicznego. Na uwagę zasługują cztery terminale z siedmiu,  w których posiadamy miejsca uznane oraz infrastrukturę techniczną służącą wykonaniu zleconych czynności .

W tym miejscu realizowane są,  załadunki, wyładunki oraz przeładunki towarów pomiędzy wagonami i samochodami. W terminalu znajdują  się tory o szerokości 1435mm oraz 1520mm. Nasze biuro terenowe w Medyce  organizuje na rzecz klientów czynności obsługowe  materiałów takich jak: blachy w kręgach i arkuszach, sztaby oraz pręty.  Rozformowanie towaru z wagonów  bądź też przeładunki odbywają się za pomocą dźwigu portalowego oraz za pomocą mobilnego urządzenia do przeładunku towarów sypkich. Przeładunki oraz rozładunki nie muszą odbywać się bezpośrednio. Dźwig portalowy może przenieść maksymalnie 75 ton materiału, natomiast maksymalna masa jednorazowego składowania wynosi 3300 ton.

Medyka, Żurawica, terminal, transport kolejowy, kolejowe przejścia graniczne, przeładunek, agencja celna
[https://pkpcargoterminale.com] Załącznik Nr 2 do Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.

W terminalu znajdują się tory o szerokości 1435 mm. Jego całkowita powierzchnia wynosi 7500 m2. W opisywanym miejscu  TSL Silesia posiada uznane  przez organ celno skarbowy miejsce celne wykorzystywane do sprawowania obowiązków celnych, w tym obejmowania towarów procedurami .Przeładunek , rozładunek i załadunek odbywa się za pomocą suwnic o wadze 10 oraz 16 ton. Do czynności obsługi towarowej wykorzystywane są także koparko-ładowarki i inny sprzęt  specjalistyczny.  W tej lokalizacji dokonywane są czynności towarów masowych takich jak: ruda żelaza, węgiel, kruszywo, drewno oraz stal.

Medyka, Żurawica, terminal, transport kolejowy, kolejowe przejścia graniczne, przeładunek, agencja celna
[https://pkpcargoterminale.com] Załącznik Nr 2 do Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.

Terminal ten stanowi Rampa Płaska umiejscowiona w Medyce. Wzdłuż Rampy przebiegają tory o szerokości 1520mm oraz tory o szerokości 1435mm. W miejscu tym może maksymalnie zmieścić się 44 wagonów. Nasze przedsiębiorstwo w tej lokalizacji również posiada uznane miejsca celne. Przeładunek towarów z wagonów szerokotorowych na wagony normalnotorowe dokonywany jest za pomocą koparki z osprzętem chwytakowym.

Medyka, Żurawica, terminal, transport kolejowy, kolejowe przejścia graniczne, przeładunek, agencja celna
[https://pkpcargoterminale.com] Załącznik Nr 2 do Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.

Terminal mieści się w Medyce i  jego maksymalna pojemność  wynosi 34 wagony na torach o szerokości od 1435mm do 1520mm. W tej lokalizacji dokonujemy na życzenie klientów wszelkich czynności obsługowych takich materiałów jak: ruda żelaza, węgiel, kruszywo, sól, glina oraz zrębki. Przeładunki odbywają się wyłącznie bezpośrednio za pomocą koparki. Przeładunek towarów sypkich z wagonów szerokotorowych na wagony normalnotorowe są możliwe tylko za pomocą koparek z osprzętem chwytakowym.

Medyka, Żurawica, terminal, transport kolejowy, kolejowe przejścia graniczne, przeładunek, agencja celna
[https://pkpcargoterminale.com] Załącznik Nr 2 do Regulaminu dostępu do obiektów infrastruktury usługowej PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.

Nasze Biuro Przeładunkowe w Medyce wykonuje zlecone przez kontrahentów czynności zakresu wynikającego z regulaminu przewozu PKP  w wyżej wymienionych przejściach granicznych z Ukrainą

Jako upoważniony wykonawca, reprezentant przewoźnika  czy też  odbiorca lub nadawca w ramach udzielonych upoważnień realizujemy wszelkie formalności przed PKP. Wykonujemy czynności załadunkowe i wyładunkowe wagonów podstawionych przez przewoźnika w obiektach infrastruktury PKP, a także na podstawie odrębnych uzgodnień, świadczymy inne usługi  związane z dalszą  ekspedycją towarów transportowanych koleją. 

To kolejowe przejście graniczne z Białorusią znajduje się w rejonie Grodna. W tym roku  zakończono rozbudowę jego  infrastruktury. Trwająca trzy lata modernizacyjna kosztowała blisko 28 milionów złotych.

Prace adaptacyjne dostosowywały przejście do obsługi pociągów kontenerowych z Chin do Europy. Dzięki modernizacji powstało wiele obiektów: budynek administracyjny, zaplecze przeznaczane dla spedytorów, agencji celnych oraz służb granicznych. Infrastruktura obejmuje także wiatę nad rampą rozładunkową, wagę kolejową, urządzenia kontrolne cystern i wagonów. Zmodernizowane przejście graniczne w Siemianówce zostało całkowicie przystosowane do odpraw towarów przewożonych koleją.

Kompleks przejścia granicznego i stacji przeładunkowej Brześć-Terespol-Małaszewicze to kluczowe miejsce na  tzw. Jedwabnym Szlaku. Jest to największa we wschodniej Polsce stacja przeładunkowa, której początki sięgają lat 70 ubiegłego stulecia. Pod względem wolumenu przewozów towarowych, kolejowe przejście graniczne Małaszewicze/Terespol–Brześć zajmuje pierwsze miejsce na polskiej granicy wschodniej stanowiąc tzw. bramę do Europy. Przez ten punkt przewożonych jest 90% pociągów z  Azji do Europy.  W Małaszewiczach znajduje się jeden z największych w Europie tzw. „suchy” port przeładunkowy o znaczeniu międzynarodowym.

Aktualnie w Małaszewiczach funkcjonuje pięć terminali PKP Cargo: kontenerowy, uniwersalny, Kowalewo, Raniewo oraz Podsędków. Na terenie tym jednocześnie znajduje się trzynaście prywatnych terminali przeładunkowych. Strefa ta posiada celny status miejsca wyznaczonego obejmującego obszar torów o długości 200 km na trzystu hektarach. Suchy Post w Małaszewiczach porównywany jest  z portami w Gdyni, gdzie przepływ towarowy oscyluje w ilości około siedmiu mln ton rocznie. 

Małaszewicze, Terespol, Brześć, terminal, transport kolejowy, kolejowe przejścia graniczne, przeładunek, agencja celna
[https://cargotor.com ] Projekt 2015-PL-TM-0037-S: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”.

nasze placówki w tym strategicznym miejscu  dla przepływu towarów ze wschodu i na wschód oferują dla naszych klientów szeroki wachlarz technicznych usług transportowych.

Organizują zlecone zadania spedycyjno – logistyczne oraz w sposób profesjonalny dopełniają wszelkich powierzonych czynności dotyczących obowiązków celnych oraz wynikających z regulaminów przewozowych .

Polecamy swoje usługi !

Share
Share
Share

W przypadku pytań z zakresu transportu kolejowego, zachęcamy do kontaktu z  naszą doświadczoną specjalistką:

Agnieszka MOSKWA
Kierownik Działu Logistyki Kolejowej
kom: + 48 668 677 970
tel. +48 32 282 90 62 wew. 31
e-mail: a.moskwa@tsl-silesia.com.pl