Obsługa zgłoszeń celnych – Audyty

W świetle przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz Rozporządzeń Wykonawczych i Delegowanego uczestnicy obrotu towarowego z zagranicą  zobowiązani są do  realizacji szeregu obowiązków .Wśród nich szczególne miejsce zajmuje obowiązek  tworzenia , przesyłania , zgłoszeń celnych towarów do przewidzianych dla nich procedur celnych.

         Zgłoszenie celne towarów jest podstawowym dokumentem wymaganym w obrocie towarowym z zagranica. Zawartych  jest w nim w nim szereg  informacji które stanowią podstawę do zastosowanych przez organy celne przepisów w zakresie ograniczenia przywozu , stawek celnych i podatkowych oraz możliwości objęcia towaru wnioskowaną procedurą .

TSL Silesia proponuje Państwu usługę AUDYTU  w zakresie  zgłoszeń celnych.

W ramach Audytu TSL Silesia zapewnia niezależną ocenę  w zakresie:

  • zgodności obecnego procesu  z przepisami Unijnego Kodeksu Celnego , Rozporządzeń Wykonawczego  i Delegowanego oraz międzynarodowymi i krajowymi regulacjami dotyczącymi obrotu towarowego z zagranicą przepisami,
  • ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w zakresie naruszenia przepisów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą ,
  • poprawności stosowanej dokumentacji handlowej i przewozowej dotyczącej wymiany handlowej z zagranicą ,
  • aktualności stosowanych metod rejestracji, aktualizacji i prowadzenia dokumentacji związanej z obowiązkami celnymi .

    Przedmiotem  audytu będzie przeprowadzenie kontroli działalności firmy poprzez weryfikację bieżącego sposobu wywiązywania się z obowiązków publicznoprawnych w zakresie operacji lub transakcji handlowych z zagranicą , weryfikacja dokumentacji, eliminacja błędów oraz ocena prawidłowości stosowania w praktyce przez firmę  procedur dotyczących obowiązków wynikających z przepisów celnych .

 Przed rozpoczęciem Audytu zostanie   przygotowany  jego plan oraz określony przez obie strony Cel  Audytu, uwzględniający indywidualne życzenia Klienta.

Po zakończeniu Audytu Zleceniobiorca otrzyma szczegółowy raport  z audytu, który będzie zawierał opis przeprowadzonych czynności, ocenę prawidłowości procedur wewnętrznych firmy oraz rekomendacje dotyczące usprawnień procesów i procedur funkcjonujących w firmie. W przypadku stwierdzenie niezgodności zostaną wskazane zalecenia dotyczące zmian w dotychczasowym postępowaniu firmy oraz propozycje usprawnienia procesów pracy w zakresie wymiany handlowej z zagranicą .

TSL Silesia może również przeprowadzić szkolenie dla pracowników uwzględniając potrzeby firmy.

Jakość powyższych usług gwarantują nasi eksperci, posiadający m.in. wieloletnie doświadczenie  pracy w organach celno–skarbowych. Zapewnią oni Państwu rzetelną informację o stosowaniu przepisów, zweryfikują prawidłowość  stosowanych procedur, opracują lub zredagują  wymagane  dokumenty lub pisma i wskażą, jakie działania należy podjąć w sytuacjach nietypowych .

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Urszula Sówka

Członek Zarządu – Dyrektor Agencji Celnej

 tel. +48 32 293 14 37

kom. +48 608 689 809

e-mail: u.sowka@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa